Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tầm nhìn
Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư, quản lý các khách sạn cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế.  
Sứ mệnh
Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, có trách nhiệm với xã hội, hợp với đạo lý, mỗi cán bộ công nhân viên phải kiên quyết tự cải thiện, nâng cấp và đào tạo để vượt qua mọi thách thức.